Skip to content

ARCHIP 2020 +

Is a project focused on a systematic development of a university as a centre of education in the fields of architecture and urbanism.

ARCHIP 2020+

The project focuses on key issues within the school and  is the main tool of enhancement of not only internal affairs of the school but also external consequences. The aim of the project is to better the contemporary bachelor and master programmes, further internationalise the school, expand the academic and professional capabilities of the lecturers and implement more current inner processes. The project is beneficial for the whole school not only from its systematic approach to the carried-out activities, but also from the sharing with expert community, which can enrich the academic,  as well as the practical fields of architecture. It is the basis for further accreditation of mentioned programmes.

ARCHIP 2020+

Je projekt systematického rozvoje vysoké školy jako centra vzdělávání v oblasti architektury a urbanismu. Projekt řeší klíčové problémy školy a je hlavním nástrojem zlepšování v nejbližších letech, nejen z vnitřního hlediska institutu, ale i co se vnějších dopadů týče. Cílem projektu je zkvalitnit výuku bakalářského i magisterského programu, dále internacionalizovat školu, zvýšit pedagogickou i odbornou úroveň vyučujících a implementovat aktuálnější procesy vně školy. Projekt je přínosný pro celou školu jak systematickým pojetím aktivit, tak i sdílením s odbornou komunitou, které může obohatit jak akademické, tak praktické oblasti architektury. Je základem pro další akreditaci školy v uvedených programech.

Povinné informace

(Mandatory Information)

Registrační číslo projektu: ARCHIP 2020+: Projekt systematického rozvoje vysoké školy jako centra vzdělávání v oblasti architektury a urbanismu Název projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015 /0002451 Příjemce: Archip s.r.o., Františka Křižíka 362/1, 170 00 Praha 7, IČ: 28881699 Kontaktní osoba: PaedDr. JIŘÍ ŠIMICE, email: jiri.simice@archip.eu Realizace: 1.6.2017 – 31.3.2021

Zaměření projektu:

Úkolem projektu je rozvoj vysoké školy formou zkvalitnění výuky, prohloubení internacionalizace, zvýšení pedagogické a odborné úrovně vyučujících a vylepšení procesů školy. Projekt posiluje silné stránky VŠ (zaměření na praxi, kvalita pedagogů) a reaguje na slabé stránky (systémy a procesy).

Hlavní cíl projektu:

  • Zvýšit úroveň vzdělávání na ARCHIP prostřednictvím zlepšení výukového procesu, propojení s praxí i systematické podpory pedagogického sboru; dále posílit a rozvinout mezinárodní dimenzi školy a etablovat ji jako kvalitní instituci v rámci středoevropského regionu.

Tento cíl sestává z dílčích cílů:

  • Zajistit realizaci tohoto projektu v daném čase, rozpočtu a dle specifikací a zároveň zvýšit úroveň projektového řízení na ARCHIP.
  • Zvýšit kvalitu pedagogů směrem k novým metodám, pedagogické reflexi, podnikatelským dovednostem i rozběhnout systém vzdělávání pedagogů pro uplatnění ve výuce.
  • Aktualizovat oba stávající obory školy směrem k větší propojenosti/konzistenci, zohlednění specifik oboru architektury i nových trendů výuky, jakož i vazbě na uplatnění absolventů i propojení na vnější svět práce.
  • Zvýšit internacionální dimenzi výuky a provozu na ARCHIP.
  • Vytvořit systém vnitřního hodnocení (sebehodnocení) školy na bázi mezinárodního standardu.
  • Zvýšit úroveň procesů řízení školy především v oblasti strategického, procesního, personálního i projektového řízení.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Na této stránce budou později zveřejněny i informace o průběhu projektu a jeho výsledky.